Partnerzy

PR-SPORT

Running

Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy - WOŚP Duszniki-Zdrój

Entry fee: 0 PLN

Sport Event date 15.01.2017

Sport Event statute

Regulamin 1. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy”

Duszniki-Zdrój

 

ORGANIZATOR

 Organizatorem 1. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy” (zwanego dalej "1. Biegiem WOŚP") jest Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju, ul. Zdrojowa 8, 57-340 Duszniki-Zdrój; NIP: 883-180-86-02; który jest Sztabem 25. Finału WOŚP o numerze 4064.

CEL

 1. 1. Propagowanie akcji "Policz się z cukrzycą" oraz "Ratujemy i Uczymy Ratować" - programów autorskich Fundacji WOŚP,

 2. 2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy i nauki pierwszej pomocy.

 3. 3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

 4. 4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży i wsparcie nauczania pierwszej pomocy.

TERMIN I MIEJSCE

 1. 1. Bieg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 r. po ulicach Dusznik-Zdroju.

 2. 2. Oficjalne otwarcie 1. Biegu WOŚP odbędzie się o godz. 14.00, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 16.00.

 3. 3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na Alei Chopina w Dusznikach-Zdroju

 4. 4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej http://www.gpsies.com/map.do?fileId=frudwpjwxezhjduw

 5. 5. Długość trasy: ok. 2x2,5 km.

 6. 6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez Ochotniczą Straż Pożarną i Straż Miejską w Dusznikach-Zdroju.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. 1. W 1. Biegu WOŚP mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku.

 2. 2. Każdy uczestnik biorący udział w 1. Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.

 3. 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, albo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego w miejscu i w terminach określonych w pkt VI. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim powinno być podpisane także rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika.

 4. 4. Wszyscy uczestnicy 1. Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

   

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. 1. Zgłoszenia do 1. Biegu WOŚP będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://www.izawody.pl/tournament/view/informations/2231

 2. 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 12 stycznia 2017 r. 

 3. 3. Za zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności: 

- prawidłowe wypełnione formularza zgłoszeniowego, 

- złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze Zawodów.

 1. 4. Opłata startowa jest dobrowolną wpłatą do puszki kwestorskiej podczas finału w Biurze Zawodów. Będzie w całości przekazana na konto Fundacji WOŚP.

 2. 8. Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.

 3. 9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

 4. 10. W ramach opłaty startowej pierwszych 200 zgłoszonych uczestników biegu otrzymuje:

 • - pamiątkowy numer startowy,

 • - medal

 

 

 

 BIURO ZAWODÓW – odbiór numerów startowych i zapisy

 1. 1. Odbiór numerów startowych i zapisy

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Sztabie WOŚP przy ul. Zdrojowej 8 w Dusznikach-Zdroju, siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu:

15 stycznia 2017 (niedziela) w godzinach 12:00-13:30.

Podczas odbioru numeru zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Dane osobowe uczestników 1. Biegu WOŚP będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 1. Biegu „Policz się z cukrzycą”.

 2. 2. Dane osobowe uczestników 1. Biegu „Policz się z cukrzycą” będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest organizator.

 3. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 1. Biegu WOŚP obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 4. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 5. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w 1. Biegu WOŚP. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.

 6. 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.,  (z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Wszystkich uczestników 1. Biegu WOŚP  obowiązuje niniejszy regulamin.

 2. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

 3. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

 4. 4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

 5. 5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.

 6. 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

 7. 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

 8. 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 9. 10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.